درباره مرکز آموزش علمی-کاربردی آسانسورسازی دماوند

مهارت خود را در این مرکز ارتقاء دهید 

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت آسانسور سازی دماوند تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی و وابسته به وزارت صنعت ، معدن و تجارت در سال 1385 تاسیس و آموزش های تخصصی خود را در زمینه صنعت   آسانسور و پله برقی از سطح هنرستان و آموزش های تخصصی فنی و حرفه ای به سطح دانشگاهی ارتقاء داد. تا سال 1389مرکز فقط به آموزش ه تخصصی آسانسور ادامه لیکن با تدوین برنامه استراتژیک مرکز و اخذ مجوز های لازم و اخذ و ظرف سه سا ل تعداد رشته های این مرکز به 32 کد رشته محل در حوزه صنعت و خدمات رسید . هم اکنون این مرکز دارا ی سه دانشکده  مهندسی آسانسور  با دو رشته ، مهندسی برق و الکترونیک  با ده رشته ومهندسی مکانیک و تاسیسات  میباشد.