امور دانش آموختگان

جهت ارتباط با مسئول امور دانش آموختگان میتوانید با شماره  77310495 داخلی 110 تماس حاصل نمایید.