شورای آموزشی دانشگاه برای افزایش دقت وسرعت تصمیم گیری های مربوطه به اجرای مفاد آئین نامه اموزشی به منظور دسترسی آسان و شفاف مراکز، مدرسان و دانشجویان به ظوابط خدمات و تصمیمات اخذ شده تشکیل شده است. هدف از تشکیل این شورا ایجاد یک ساختار هدفمند، سازمان یافته و جامع با وظایف مشخص شده به منظور اجرایی نمودن آیین نامه ها و مصوبات ابلاغی می باشد. در همین راستا حفظ و ارتقا کیفیت مطلوب آموزش های مهارتی در مراکز آموزشی و انطباق سیاست ها، خط مشی ها و اصول حاک بر فرآیند های اموزشی و مهارتی دانشگاه در راستای تحولات علمی و نیاز بازار کار از اهداف شورای اموزشی می باشد

وظايف شوراي آموزشي

بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه ارتقا خدمات آموزشی مرکز براساس سیاست های کلی دانشگاه جامع علمی کاربردی  

اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای آیین نامه ها، قوانین و دستورالعمل ها ی آموزشی ابلاغی

بررسی و تصمیم گیری در خصوص مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان مرکز

تشکیل و ایجاد گروه های اموزشی مرکز

ار سال صورت جلسات شورای آموزشی مرکز به شورای آموزشی یصورت ماهیانه

اعضای شورای آموزشی
رئیس شورا سرپرست مرکز( آقای دکتر محمد ابراهیم طیبی)

دبیر شورا مدیر خدمات آموزش و پژوهش( آقای دکتر محمود صداقتی زاده)

عضو شورا مدرس و مدیر گروه ( آقای  روزبه میر عبداله یانی، عباس زینعلی  و هومن اورجلو)

منشی جلسه  مسئول دفتر ریاست

گزارش درخواست های بررسی شده در شورای آموزشی خرداد