کارورزی

کارورزی ، یکی از بخش های مهم برنامه آموزشی دانشجویان است که هدف آن آشنایی دانشجو با محیط کار مرتبط با رشته تحصیلی ، آشنایی با مشکلات و مسائل واحدهای صنعتی ، کسب تجربه ، کاربرد آموخته ها و بهره گیری آزادانه از آموزه ها و تجربیات افراد خبره و مجرب شاغل در بخش صنعت می باشد.
دانشجویان باید فرصت مغتنمی را که برای استفاده رایگان از تجربیات متخصصان و آشنایی با وسایل و ادوات صنعتی بدست اورده اند قدر نهند و کمال بهره را از این فرصت ببرند. کارآموزی می تواند یک دوره تمرین عملی نیز به حساب آید که در آن دانشجو به نقاط قوت و ضعف خود پی برده و در صدد تقویت توان علمی و فنی خود بر می آید. بر این اساس دوره کار آموزی می تواند به دانشجو در انتخاب یک حرفه متناسب با توانایی و استعداد وی کمک نماید. 
هدایت کلی برنامه کارآموزی دانشجویان با توجه به نیازهای بخش صنعت و هماهنگ با مدیریت گروه آموزشی و ارائه مشاوره در این زمینه به عهده واحد “ارتباط با صنعت” مؤسسه گذاشته شده است که زیر نظر معاونت پژوهشی انجام وظیفه می کند.

 
                             

فلوچارت نحوه اخذ و ارائه درس کارورزی

 کاربرگ و فرم های ضروری


 راهنمای نگارش گزارش کارورزی

 جدول زمانبندی انتخاب واحد کارورزی 

ردیف

 عنوان فرآیند

زمان شروع فرآیند

زمان پایان فرآیند

1

انتخاب واحد درس کارورزی

 1400/04/22

 1400/04/25

2

تحویل فرم انتخاب موضوع به واحد پژوهش

1400/04/22

1400/04/28

3

مشاهده ی لیست موضوعات کارورزی

لیست موضوعات کارورزی کارشناسی

لیست موضوعات کارورزی کاردانی

4

جلسه دفاع کارورزی

1400/06/22

5

ارائه گزارش بصورت مجلد،محصول و سی دی به واحد پژوهش

1400/06/22

1400/06/31

6

ثبت نمره

1400/06/31