اطلاعات اجمالی از قوانین و مقررات  

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.
  مرخصی تحصیل
دانشجو میتواند با رعایت سنوات تحصیلی در دوره کارشناسی و کاردانی یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. شورای آموزشی مرکز می تواند با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیل دانشجو نسبت به صدور مرخصی تحصیلی وی تصمیم بگیرد.

انصراف از تحصیل  

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی به دبیرخانه شورای آموزشی مرکز تحویل نمود و همچنین درخواست خود را در سامانه جامع آموزشی ثبت نماید. شورای آموزشی مرکز پس از بررسی درخواست می تواند در سامانه نسبت به تایید یا رد درخواست انصراف اقدام نماید.

حذف و اضافه


معرفی به استاد

در صورتی که دانشجو در اخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری برای فراغت ازتحصیل داشته باشد، با تایید شورای آموزشی مرکز و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال میتواند خارج از تاریخ امتحانات اعلام شده در تقویم آموزشی امتحان ان درس را از طریق معرفی به استاد بگذارند